استخدام

/استخدام
استخدام2019-09-03T09:30:25+00:00

جهت ارسال درخواست همکاری با آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر خالقیان از فرم زیر استفاده نمایید:فرم استخدام الکترونیکی

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی:نام پدر:شماره شناسنامه:محل صدور:
تاریخ تولد: محل تولد:کد ملی: ملیت / مذهب:
مشخصات عمومی
وضعیت تاهل و تکفل:متاهلمجردتعداد فرزندان:نفرتعداد افراد تحت تکفل:نفر
نام و نام خانوادگی همسر: شغل همسر:میزان تحصیلات:
وضعیت نظام وظیفه:
انجام دادهزیر پرچممعافیت پزشکیمعافیت دائم
نشانی منزل:
کد پستی: تلفن: موبایل:
تحصیلات
آخرین مدرک تحصیلینام موسسه آموزشیمحل تحصیلنام رشته-گرایشمعدلتاریخ اخذ مدرک
سوابق کاری
نام موسسه/شرکتپست سازمانیتاریخ شروعتاریخ پایانحقوق دریافتیعلت ترک
دوره های آموزشی
نام موسسه آموزشیعنوان دوره آموزشیتاریخ دورهکل زمان دوره
آشنایی به زبان خارجی
نوع زبانسطح
نوع زبانسطح
آشنایی به نرم افزار
نام نرم افزارسطح
نام نرم افزارسطح
اطلاعات شخصی
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟محل اشتغال:
آیا به محل کار قبلی تعهد خدمتی دارید؟تا تاریخ:
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟چند سال:
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟چند ماه - علت:
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟شرح:
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟نام بیماری:
شغل پدر:تعداد خواهر و برادر:

نام دو نفر را که شما را بشناسند (به غیر از بستگان) ذکر نمایید:
نام و نام خانوادگی:نسبت:محل کار:تلفن تماس:
نام و نام خانوادگی:نسبت:محل کار:تلفن تماس:
زمان مورد تقاضای کار:حقوق پیشنهادی:مهارت هنری:
علاقه مندی کاری در آزمایشگاه:مهارت دیگر:

ارسال فایل رزومه

captcha