admin

/niknamlabadmin

درباره niknamlabadmin

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

سندرم تریچر کالینز

2020-09-29T12:19:21+00:00

سندرم تریچر کالینز (به انگلیسی: Treacher Collins syndrome) یا دیسوستوز ماندیبولو فاشیال (به انگلیسی: mandibulofacial dysostosis) یک بیماری نادر اتوزوم غالب [...]

سندرم تریچر کالینز2020-09-29T12:19:21+00:00