راهنمای جوابدهی اینترنتی

/راهنمای جوابدهی اینترنتی
راهنمای جوابدهی اینترنتی2018-02-18T12:52:32+00:00

برای دریافت جواب آزمایش خود طبق تصویر زیر در سامانه جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر خالقیان عمل کنید.

 

جوابدهی اینترنتی