لیست آزمایشات آزمایشگاه ژنتیک دکتر خالقیان

/لیست آزمایشات آزمایشگاه ژنتیک دکتر خالقیان
لیست آزمایشات آزمایشگاه ژنتیک دکتر خالقیان2018-11-13T16:51:53+00:00

لیست آزمایش های جدید آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر خالقیان

CISH HER2

تكنيك هيبريدسازي در محل یا ISH به عملي اطلاق مي شود كه در آن يك قطعه DNA يا RNA نشان دار تك رشته اي بعنوان پروب با قسمتي از DNA تك رشته اي سلول بعنوان هدف با تشكيل جفت باز اتصال پيدا مي كند. واضح است كه پروب از نظر توالي بايد مكمل توالي هدف باشد.

آزمایش CISH HER2

آزمایش FISH HER2

افزایش بیان پروتئینHuman Epidermal Growth Factor Receptor HER2) در نتیجه تکثیر یا آمپلیفیکاسیون ژنی منجر به افزایش مولکول های علامت دهنده رشد و در نتیجه رشد تومورها و پیشرفت سریع تر سرطان سینه می گردد.

.

آزمایش FISH HER2

بررسی قبل از قرار گیری در رحم PGD با روش FISH , NGS

بررسی سلامت ژنتیکی سلول تخم قبل از قرار گیری در رحم PGD روش مناسبی برای یافتن نا هنجاری های کروموزومی و ژن های عامل ایجاد بیماری های ژنتیکی در جنین می باشد.

بررسی قبل از قرار گیری در رحم PGD با روش FISH , NGS

PGS با روش FISH ,NGS

PGSیک آزمایش ژنتیکی بر روی جنین ها در طول درمان IVF است که برای بررسی اختلالات تعدادی کروموزوم ها انجام می شود و تجزیه و تحلیل جامعی از تمامی 24 کروموزوم ارائه می دهد.

.

PGS با روش FISH ,NGS

خدمات تشخیصی درآزمایشگاه سیتوژنتیک با استفاده از دستگاه کاریوتیپ هوشمند

 

الف)آزمایش کاریوتیپ

 

1

کاریوتیپ معمولی باخون محیطی (نواری)

2

کاریوتیپ بادرجه تفکیک بالا خون محیطی (نواری)

3

کاریوتیپ مایع آمنیون(AF)

4

کاریوتیپ پرزهای جفتی(CVS)

5

کاریوتیپ نمونه های مغزاستخوان

ب ) بررسی شکست کروموزومی

 

6

فانکونی

ج ) بررسی مکان شکننده

 

7

فراژیل X

خدمات تشخیصی درآزمایشگاه سیتوژنتیک مولکولی

تشخیص ریزحذف های کروموزومی با استفاده از تکنیک FISH

 

8

سندروم ویلیامز

9

آنجلمن پرادرویلی

10

دی جرج

تشخیص تغییرات عددی کروموزومی با استفاده از تکنیک FISH

 

11

کروموزوم 21- سندروم داون

12

کروموزوم18- سندروم ادوارد

13

کروموزوم 13- سندروم پاتو

14

کروموزوم های جنسی X,Y

تشخیص تغییرات عددی کروموزومی با استفاده از تکنیک FISH

 

15

 در سرطان سینه HER2

16

C-MYC در سرطان سینه

 

 

لیست کلیه آزمایش های آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر خالقیان

نام آزمایش

نام ژن

تعداد اگزون

هموگلوبینوپاتی ها و بیماری های خونی

تالاسمی آلفا

HBA1/HBA2

3/3

تالاسمی بتا

HBB

3

آنمی داسی شکل (سیکل سل)

HBB

3

موارد نادر هموگلوبینوپاتی ها

  

اختلال انعقادی

آفیبرینوژنمی

FGA

6

FGB

8

FGG

10

نقص فاکتور II پروترومبینمی

F2

14

نقص فاکتور انعقادی 5

F5

25

نقص فاکتور انعقادی 7

F7

9

نقص فاکتور انعقادی 8 (هموفیلی A)

F8

26

نقص فاکتور انعقادی 9 (هموفیلی B)

F9

8

نقص فاکتور انعقادی 10

F10

8

نقص فاکتور انعقادی 11

F11

15

نقص فاکتور انعقادی 13

F13A1

15

F13B

11

 (نقص توام فاکتور انعقادی 5 و 8)

LMAN1

13

MCFD2

4

اختلال انعقادی گلانزمن

ITGB3

15

ITGA2B

30

سندرم برنارد-سولیئر

GP1BA

1

GP1BB

2

GP9

3

فون ویلبراند

VWF

52

بیماری های متابولیک

PKU کلاسیک

فنیل کتونوری

PAH

13

نقص BH4 (غیرکلاسیک PKU)

GCH1

6

SPR

3

PCBD1

4

QDPR

7

PTS

6

بیماریهای موکوپلی ساکاریدوز (MPS)MPS I  (هرلر- شای)IDUA13
MPS II (هانتر)IDS9
MPS III A  (سن فیلیپو)SGSH8
MPS III B  (سن فیلیپو)NAGLU8
MPS III C   (سن فیلیپو)HGSNAT18
MPS VI (ماروتولامی)ARSB8

MSUD

بیماری ادرار شربت افرا

 

BCKDHA

9

BCKDHB

11

DBT

11

DLD

14

تیروزینمی تیپ I

FAH

14

تیروزینمی تیپ II

TAT

11

تیروزینمی تیپ III

HPD

14

گالاگتوزمی

GALT

11

GALK1

8

GALE

13

سند هوف

HEXB

14

تی ساکس

HEXA

14

متیل مالونیک اسیدمی

 

MUT

13

MMAA

7

MMAB

10

متیل مالونیک اسیدمی با هموسیستئنوری

 

MMACHC

5

هایپرپلازی مادرزادی آدرنال ( CAH) نقص 21 هیدروکسیلاز

CYP21A2

10

هایپرپلازی مادرزادی آدرنال ( CAH) نقص 17 هیدروکسیلاز

CYP17A1

8

3BHSDHSD3B23

نقص اسید آمینه سرین

PHGDH 

12

نیمن پیک A و B

SMPD1

6

نیمن پیک C

NPC1

25

NPC2

5

سیستیک فیبروزیس

CFTR

27

پومپه

GAA

20

پروپیونیک اسیدمی

PCCA

24

PCCB

15

بیماری گوشه

GBA

12

فون جیرکه GSD1

GSD1A

G6PC

5

GSD1B,1C

SLC37A4

9

موکولیپیدوز II/III

GNPTAB

21

سیترولینمی تیپ I

ASS1

16

نقص آنزیمی پیروات کیناز

PKLR

12

نقص سیتوکروم P450 اکسیدو ردوکتاز

POR

16

سندروم کانارین – دورفمنABHD57
کمبود آنزیم اورنیتین ترانس کربامیلازOTC10

بیماری های عصبی- عضلانی

دیستروفی دوشن – بکر

DMD

79

SMA Type I وردنیگ-هافمن))

SMA Type III ( (کوکلبرگ-ولاندر

SMN1 , SMN2

با روش MLPA

شارکو ماری توث I

PMP 22

با روش MLPA

بیماری های دیستروفی عضلانی لیمب – گردل

(LGMD)

LGMD2A

 (Calpainopathy)

CAPN3

24

LGMD2E

 (Beta – Sarcoglycanopathy)

SCGB

6

LGMD2B

 (Dysferlinopathy)

DYSF

58

LGMD2C

 (Gamma – Sarcoglycanopathy)

SGCG

10

LGMD2D

 (Alpha –Sarcoglycanopathy)

SGCA

9

بیماری های پوستی

EB دیستروفیک

COL7A1

118

EB SimlexKRT59
EB SimlexKRT148
EB JunctionalisLAMB322
EB JunctionalisLAMC223
EB JunctionalisLAMA338
EB JunctionalisITGB439
EB JunctionalisITGA626
EB CongenitalITGA326

لیپوئید پروتئینوزیس

ECM1

10

ایکتیوزلاملار

TGM1

15

ایکتیوزیس ولگاریس

FLG

3

سندرم کیندلر

KIND1 (FERMT1)

15

اکتودرمال دیسپلازی فرم مغلوب

EDAR

12

ایکتیوز مادرزادی مغلوب PNPLA16

سایر بیماری ها

پولیپوز آدنوماتوز فامیلیال

APC

15

ناشنوایی – کانکسین 26

GJB2

2/3

ناشنوایی

ILDR1

8

کاناوان

ASPA

6

شوگرن لارسن

ALDH3A2

10

آتاکسی فردریش

FXN

توالی GAA

آکوندروپلازی

FGFR3

1138 G>A

سرطان سینه

BRCA1 /BRCA2

24/27

هانتیگتون

HTT

توالی CAG

تب مدیترانه ای فامیلیال

MEFV

10

 فرم مغلوب سندرم روبینو

ROR2

9

دیستونی تیپ I

TOR1A

5

نقص آدنوزین دآمیناز

ADA

12

نقص ایمنی FHL4

STX11

2

سندرم رت

MECP 2

4

FND I   

فرونتو نازال دیسپلازی I

ALX3

4

آلبینیسم اکولوکوتانئوس تیپ IA,IB

 (زالی)

TYR

5

SLOS

Smith Lemli Opitz Syndrome

DHCR7

9

Aicardi-Goutieres syndrome I 

TREX1

16

سندرم عدم حساسیت به آندروژن

AR

8

آزوسپرمی

AZF genes

****

سندرم X شکننده

(فراژیل X)

FMR1

توالی CGG

LAD I

نقص چسبندگی لکوسیتها I

ITGB2

15

Pycnodysostosis

CTSK

8

سندرم گریسلی تیپ II

RAB27A

5

سندرم ولفرام

WFS1

8

ویلسون  ATP7B21
دیستونی میوتونیکMD1توالی CAG
هموکروماتوزHFE6
سندروم PendredSLC26A421
ناشنوایی LHFPL53
ناشنوایی TRIOBP24
ناشنوایی TMPRSS313
ناشنوایی OTOF47
ناشنوایی CDH2369
ناشنواییTMC124

بیماریهای ریز حذفی

MECP2/Xq28 duplication

Smith-Magenis syndrome

Rubinstein-Taybi syndrome

Sotos syndrome 5q35.3

Wagr syndrome

 

Williams syndrome

 

Wolf-Hirschhorn 4p16.3

 

Cri du Chat syndrome, 5p15

DiGeorge syndrome 22q11

DiGeorge region 2,10p15

Langer-Giedion syndrome, 8q

Miller-Dieker syndrome,17p

NF1 microdeletion syndrome

Prader-Willi/Angelman

p36 deletion syndrome 1

2p16 microdeletion

3q29 microdeletion

9q22.3 microdeletion

15q24 deletion syndrome

17q21 microdeletion

22q13/ Phelan-McDermid

خدمات بخش سیتوژنتیک

انواع خدمات تشخیص سیتوژنتیکی و تهیه کاریوتایپ برای مواردی مانند:

موزائیسم کروموزومهای جنسی، انواع ترنس لوکیشن ها، وارونگی ها، حذف و اضاف شدگی ها و …

کاریوتایپ معمولی خون محیطی

کاریوتایپ با درجه تفکیک بالاخون محیطی

کاریوتایپ مایع آمنیون

کاریوتایپ جنین سقط شده و جفت

تشخیص علت سقط های مکرر

مشکلات نازایی ( مردان – زنان )

تشخیص ابهامات جنسی

سندرم داون

سندرم ترنر

سندرم کلاین فلتر

سندرم پاتو

سندرم ادوارد

تعیین هویت  

تعیین هویت با روش Autosomal STR شامل 16 STRs برای خون، ناخن، بافت، مو، بزاق و مخاط دهان و …

تعیین هویت با روش 10 STRs برای نمونه های تخریب شده

تعیین هویت با روش Indel (insertion/deletion)

تعیین هویت با روش  با کیت X-flier

تعیین هویت با روش  با کیت Y-filer

تعیین هویت  با استفاده از تعیین توالی دی ان آ میتو کندری

تعیین وضعیت سندرمهای دوره بارداری

 با روش سیتوژنتیکی

با روش QF PCR

با روش سیتوژنتیکی و روش QF PCR

تشخیص قبل از لانه گزینی یا پی جی دی PGD

         بررسی بیماری های اتوزوم مثل تالاسمی آلفا و بتا، ناشنوایی، فنیل کتونوری کلاسیک و غیر کلاسیک، آنمی فانکونی، سیستیک فیبروزیس، EB، FHL4،Tyrosinemia و …

بررسی بیماری های وابسته به جنس مثل هموفیلی A و B، دیستروفی عضلانی دوشن و …

بررسی ناهنجاری های تعدادی برای کروموزوم های 13، 18، 21، X و Y (QF) در سنین بالای مادر

بررسی سازگاری بافتی (HLA Typing) جهت انجام پیوند مغز استخوان

تعیین جنسیت