بخش ژنتیک مولکولی

/بخش ژنتیک مولکولی
بخش ژنتیک مولکولی2018-02-07T14:21:43+00:00

ژنتیک مولکولی

ژنتیک مولکولی یکی از زیر شاخه های علم زیست شناسی و ژنتیک است که به مطالعه ی ساختار و عملکرد ژن ها در سطح مولکولی می پردازد. مطالعه ی کروموزوم ها و بیان ژن در یک ارگانیسم می تواند سبب درک اطلاعات وراثتی، تنوع ژنتیکی و جهش شود. ژنتیک مولکولی در پیشرفت علم زیست شناسی و در شناخت و درمان بیماری های ژنتیکی مفید واقع شده است.

تکنیک های ژنتیک مولکولی

  • تکثیر: در طی فرایند تکثیر، یک ژن به خصوص و یا قطعه ای از DNA بارها تکثیر می شود که این عمل DNA replication نامیده دارد.
  • ( PCR) واکنش زنجیره ای پلیمراز: اجزاء اصلی فرایند PCR عبارتند از نوکلئوتید DNA، پرایمر، رشته DNA الگو و Taq پلیمراز . نوکلئوتیدهای DNA با استفاده رشته ی DNA الگو، شروع به ساختن رشته ی جدید و تکثیر می کنند.
  • جداسازی و تخلیص: در جداسازی و تخلیص، DNA و mRNA از سلول جدا می گردد. همچنین کشت سلولی رشد یافته به عنوان منبع برای استخراج DNA وmRNA محسوب می شود.